Prof. Dr.Hari Sarmah
 Ms. Shradha Chhetri
CEO
Prof. Dr.Hari Sarmah
Email: ceo@natta.org.np
Chief Media and Research
Ms. Shradha Chhetri
Email: info@natta.org.np
  Ms. Sanjita Neupane
 Ms. Urmila Maharjan
Finance Officer
Ms. Sanjita Neupane
Email: finance@natta.org.np
Officer
Ms. Urmila Maharjan
Email: natta@mail.com.np
 Mr. Laxman Pokhrel  Ms. Saraswati Poudel
Assistant
Mr. Laxman Pokhrel
Helper
Ms. Saraswati Poudel